د بخارا امارت له ړنګېدو نه وروسته څه پېښ شول ؟

لیکوال نورالحق ن. څلی د بخارا اشغال د بلشویکانو لپاره[...]