جعلي ژورنالېزم

لیکنه: حافظ احمد نصرت د رسنیو اهمیت نن سبا دومره[...]