د ډيپلوماټيکو اړيکو په اړه د ویانا کنوانسیون – له الحاقي کنوانسيونونو سره

– ژباړه: امان الله ایمان – ( د 1961کال د[...]