په افغانستان کې د پانګه اچونې پر وړاندې خنډونه څه دي؟‎

لیکنه: حبیب الرحمن ابراهیم خیل تیرو څو لسیزو کې د[...]