څنګه له خپل مسلک سره په اړيکه کې پاتې شو؟

ليکنه: حامد اکبري زه چې کله د اقتصاد د پوهنځي[...]