باز محمد عابد

لیکوال او شاعر باز محمد عابد، د باز خیريه ټولنې[...]