روح الله روحانی

روح الله روحانی  دحکمت الله زوی په کال ۱۹۹۴ د[...]