د مغزو په اړه باید به څه پوه شو؟

ژباړه: سمیع الله لودین ماغزه چې د انسان په کوپړۍ[...]