افغانستان د اقتصادي پراختيا په درشل کي

ليکنه: حافظ احمد نصرت افغانستان چي د تاريخ په اوږدو[...]