مبارکي یې ټولو پښتنو ته وایم

ماته په پښتو ژبه کې تر دې بډایه او ګټور[...]