په ژوند کې څنګه بریالي شو؟

لیکنه: خالد عثمان زوی په نړۍ که به داسي څوک نه[...]