پريشاني که د ځوانانو پر وړاندې ستره ننګونه

لیکنه: خيال محمد شينواری نن که چيرې په هر لورې وګورئ[...]