په افغاني ټولنه کې دانګیرنو (فالونواو شګونونو) دودونه

ليکنه: شېرمحمد اميني ستانکزی دپښتو شفاهي ادبیاتو کې یوه غوره[...]