د پروژی د مدیریت د پنځو مهمو مرحلو پیژندنه – دوهمه برخه

  لیکنه: شفیع الله  هوشمند وردګ دتیري برخی په ادامې[...]