د مدیریت او رهبرۍ ترمنځ توپیرونه‎

ژباړه: نصیر احمد مصلح د تهران پوهنتون د مدیریت پوهنځي[...]