د ستونزو سره څنګه مبارزه وکړو

ژباړه: فریدالله منګل که په ژوند کې په هره ستونزه[...]