څنګه باید یوه ښه ناسته (جلسه) ولرو؟

ژباړه: یعقوب خالقي څېړونو ښودلې، چې موږ د خپل کاري[...]