حمیدالرحمن حنیف

زه حمیدالرحمن ((حنیف)) د الحاج قاضي شیرآغا ((حنیف)) زوى او د[...]