سوله او که د خردواني لوبه؟

لیکنه: وحیدالله عالمزی ژیړګل زمونږ یو کلیوال وو بیچاره د[...]