د فكر كليشې

لیکنه: ډاکټر محب زغم په دې نامه د استاد اسدالله[...]