د خپلو افکارو پیژندنه

ژباړه: فریدالله منګل که تاسو د راتلونکي ویره لری، ځان[...]