د لکینې تسلسل څه دی؟

لیکنه: شبیراحمد سلیمي د لیکنې تسلسل ته ډېری وخت لیکوال[...]