محمد فرید عاطف

انجينر محمد فرید عاطف  پر  ۱۳۵۵ لمریز کال  د ننګرهار[...]