د سینوهه څو کرښې!

لیکنه: شبیراحمد سلیمي د سینوهه د ژوند د خاطرو د کتاب[...]