په لګښتونو کې د بدلون په سیاستونو باندې د تبادلې د نرخ اغیزې

لیکنه: پوهنیار همایون غفورزی د بازار په اقتصادي نظام کې[...]