د ادارې تعریف او پېژندنه

لیکنه: نصیر احمد مصلح اداره، چې په انگلیسی ژبه کې[...]