پوهنه تر لاسه کړئ

لیکنه: پوهنیار سيد اصغرهاشمي د پوهې، علم او پوهانو بحث فلسفي[...]