اصلاح او ښه حکومتداري

لیکنه: الهام الله اصلاح د ویبسټر نړیوالې ډکشنري په وینا[...]