د کابل او اروپا واده

لیکنه: محمدانور لمر په هېواد کې د څو لسیزې  دوامدارې[...]