د افغانستان اجتماعي، اقتصادي او فرهنګی ستونځې

لیکنه: امین ولی صافی زمونږ په ګران هیواد کی لکه د[...]