ستونزه او علمي حل لار یې!

لیکنه: محی الدین دلیل ای د خدای په قهر ککړ[...]