په شمال کې څه ډول پلانونه طرحه کیږي؟

ليکنه: امين پاچا د ۱۳۹۳ کال کرکېچنو ټاکنو دې ته[...]