دپروژی دمدیریت دپنځو مهمو مرحلو پیژندنه-لومړۍ برخه

لیکنه:شفیع الله هوشمند وردګ لومړۍ برخه دهري پروژې دبریالیتوب په[...]