مور و پېژنئ، چې څوک ده

دانسان دشونډو په واسطه جوړېدونکې تر ټولو خوږه جمله یوازې[...]