د پیښو مدیریت څه ته وایي

لیکنه: حبیب الرحمن انسان دژوند دلومړۍ ورځې څخه  دبیلوبیلو ګواښونو[...]