د پوهې په اړه ویناوې

راټولونه: حبيب الرحمن وزر د علم خور کړه چې اسمان ته[...]