ام ذر ( لیلی الغفاریة ) رضی الله عنها

ژباړه: عبدالحق ثاقب هزار ناوی دا ښځه د بني غفار[...]