د ملا درد یا خوږ

ډېری وخت د ملا دردونه د پام يا د ډار[...]