له دندې کوم کسان ډیر ګوښه کیږي؟

لیکنه او څيړنه: اســــدالله لایق لیــــدلي او اوریدلي به مو وي[...]