رخشانه ياساکه پښتنه  روښانه Roxãna)) څنگه د سکندر مېرمن شوه ؟

لیکنه: مجاور احمد زیار دخپل چاپېدونکې کتاب (( پښتو او[...]