اوس هغه نشته

حيات الله ژوند د يو څيز يا يوه کس نشتوالی[...]