برېښنایي بانکوالي (الکترونیکی بانکداري)E- Banking 

لیکنه: روح الله روحانی په لومړیو وختونو کې به چې[...]