مينه ليک‎

ليکنه: نورالله زهير شيرينو، اوس هـم هغه سنـدري ډيري اورم[...]