کورنی تاوترېخوالی او بربادونکي رواجونه

لیکنه: حضرت الله ارغوان زموږ ټولنه چې کلک سنتي جوړښت لري[...]