سلیمان لایق

پيژندنه منل شوی شاعر، پيژندل شوی لیکوال او پیاوړی سیاستوال[...]