د کمپیوټر د امنیت په هکله په څه باید پوه شو؟

لیکنه: سیدعمر وردګ هر ورځ د امنیتي ستنونزو،ویروسونو او هکري[...]