صدیق الله بدر

ښاغلی صديق الله بدر په ۱۳۴۸ لمريز لږدیز د ننګرهار، سره[...]