د بيان آزادي

ليکنه: صميم عارف د بیان له آزادۍ مثبته استفاده کیږي[...]