عبدالوکیل سوله مل شینواری

پيژندنه عبدالوکيل سوله مل شينواری د پښتو ژبې په اوسني[...]