عزت الله شمسزی

پلار مې تر اوسه هم راته زما د زېږېدنې د[...]